Algemeen

Identiteit van de ondernemer:

Mary Welter | Mary Welter illustraties
Bazuindreef 46
3845 DB Harderwijk

Tel.: 06 38 00 1117
E-mailadres: mary@welter.nu

KvK-nummer: 85276820
Btw-nummer: NL004084369B66

Algemene voorwaarden Mary Welter illustraties:

 1. Schetsfase, verbeterronde(s), deadline(s)

  Bij aanvang van de opdracht wordt afgesproken hoeveel verbeterrondes bij de prijs inbegrepen zijn. Afspraken over (tussentijdse) deadlines, worden vooraf in overleg gemaakt.

  Verantwoordelijkheid voor vertraging opgelopen door een late of onvolledige reactie van de opdrachtgever, ligt bij de opdrachtgever, dit kan aanpassing van de deadline tot gevolg hebben.

 2. Prijsafspraken

  Voorafgaand aan de opdracht wordt met de opdrachtgever een prijs afgesproken door middel van een offerte.

  Als de opdrachtgever instemt met de offerte dient de offerte ondertekend te worden geretourneerd. Als de opdrachtgever dit achterwege laat, maar wel mondeling of schriftelijk opdracht geeft tot aanvang, dan geldt de offerte als overeenkomst.

  Opmaak en drukwerk is niet standaard inbegrepen. Mary Welter illustraties kan hierbij op verzoek ondersteuning bieden tegen een vooraf afgesproken tarief.

  Bij meerwerk of uitloop door aanpassing van de opdracht en/of wijziging van de briefing, zal in gezamenlijk overleg een meerprijs worden bepaald.

  Bij annulering van de opdracht – ongeacht de reden – wordt het verrichte werk in rekening gebracht, tenzij aanwijsbaar sprake is van wanprestatie door Mary Welter illustraties.

  Elke op verzoek van de opdrachtgever vervaardigde proef wordt naast de overeengekomen prijs in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de kosten van deze proeven in de prijs zijn inbegrepen.

 3. Auteursrecht

  De opdrachtgever krijgt door betaling het exclusieve recht om de illustraties te publiceren in de afgesproken uitgave, tenzij anders is afgestemd met Mary Welter illustraties.

  Mary Welter illustraties behoudt het auteursrecht, tenzij anders is afgesproken met de opdrachtgever. Ook op proeven en schetsen geldt het auteursrecht.

  Mocht de opdrachtgever de illustraties willen gebruiken voor andere doeleinden, dan dienen hierover afspraken gemaakt te worden. Mogelijk zit hier een vergoeding aan vast.

 4. Eigendomsrecht

  Tenzij nadrukkelijk schriftelijk is afgesproken, blijven de originele en/of papieren illustraties eigendom van Mary Welter illustraties.

 5. Gebruik door Mary Welter illustraties

  Tenzij anders overeengekomen kan Mary Welter illustraties alle ontwerpen gebruiken voor eigen promotie en/of publiciteit.

 6. Aanpassingen

  Het is de opdrachtgever niet toegestaan, zonder overeenstemming met Mary Welter illustraties, aanpassingen in de illustraties te (laten) maken.

 7. Naamsvermelding

  Tenzij anders afgesproken dient bij publicatie vermeld te worden: © www.marywelterillustraties.nl.

 8. Aansprakelijkheid

  Mary Welter illustraties is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit de opdracht, tenzij opzet of grove schuld in het spel is.

  Mary Welter illustraties is niet aansprakelijk voor fouten in tekst of spelling. Na de definitieve controle is het akkoord van de opdrachtgever op het ontwerp bindend.

  De kleur van het beeldscherm of printer kan afwijken van de kleur bij de drukker. Om zeker te zijn van de juiste kleur wordt aangeraden om een drukproef te bestellen. Mary Welter illustraties is niet aansprakelijk als de uiteindelijke kleur niet correct blijkt te zijn zonder het bestellen van een drukproef.

  Mary Welter illustraties kan adviseren over papier, maar is niet aansprakelijk als papier of ander drukwerkmateriaal niet voldoet aan de verwachting.

  Mary Welter illustraties is niet verantwoordelijk voor fouten en onvolkomenheden van derden die door de opdrachtgever zijn ingeschakeld.

  Als de opdrachtgever tekst of beeldmateriaal aanlevert waarop auteursrecht rust – hetzij bewust of onbewust –, dan is de opdrachtgever zelf aansprakelijk voor eventuele auteursrechtclaims.

  Mary Welter illustraties is niet aansprakelijk voor de gevolgen en de kosten als de opdracht niet op tijd aankomt bij de opdrachtgever ten gevolge van overmacht. Voorbeelden van overmacht zijn een internetstoring of vertraging bij de drukker. Mary Welter illustraties zal bij vertraging door overmacht alles in werking stellen om alsnog aan de afspraak met de opdrachtgever te voldoen.

  Als Mary Welter illustraties een schadevergoeding verschuldigd is aan de opdrachtgever, dan bedraagt dit niet meer dan het bedrag dat door Mary Welter illustraties in rekening is gebracht.

 9. Overmacht

  Wanneer er sprake is van overmacht, heeft Mary Welter illustraties de mogelijkheid de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden en/of de uitvoering daarvan op te schorten. In geval van overmacht is dat zonder enige verplichting tot schadevergoeding aan de opdrachtgever. Onder overmacht vallen bijvoorbeeld langdurige ziekte, plotseling ziekenhuisbezoek/opname, staking postbedrijf e.d.

  Beide partijen, de opdrachtgever en Mary Welter illustraties, kunnen tijdens de periode van overmacht de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Als deze periode langer duurt dan twee maanden zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot schadevergoeding.

 10. Schade

  Mary Welter illustraties is niet aansprakelijk voor schade die voorkomt uit verlies, beschadiging of verkeerde bezorging van gedrukt materiaal.

 11. Betaling

  Betalingen moeten binnen 30 dagen na factuurdatum/datum kwitantie worden gedaan. Het is niet toegestaan het werk te publiceren/anderzijds te gebruiken als de opdrachtgever de betalingsverplichtingen niet nakomt.